Lugupeetud kutseõppe edendajad,

Toimunud seminari kava koos presentatsioonidega: Sügisseminar 2008.doc

Eesti Kutseõppeedendajate Ühingu järgmine talveseminar toimub 12. – 14. veebruaril 2008 Narva Kutseõppekeskuses. Põhiteemaks on kutsehariduse arengukava 2009–2015.

Hariduse Kutsenõukogu töö raames on otsustatud alustada haridusasutuste sisehindamise nõuniku kutsestandardi väljatöötamist. EKEÜ juhatusele on tehtud ettepanek ühingu osalemiseks töögrupi töös. Lepiti kokku, et ühingut esindab töögrupis juhatuse liige Tanel Linnus.

EKEÜ tegevuse paremaks korraldamiseks on päevakorras ühingu tegevdirektori töökoha moodustamine. Lepiti kokku tegevdirektori peamiste tööülesannete osas.

25. otoobril 2007.a. toimus EKEÜ juhatuse kohtumine haridus- ja teadusministri Tõnis Lukasega. Kohtumisel käsitleti kutsehariduse arengukava, finantseerimise põhimõtete läbivaatamine, ERF vahendite kasutamine, EHIS-ga seotud probleemid ning ühingu ja ministeeriumi vahelise koostööleppe sõlmimine.

HTM poolt valmistatakse ette „Täiskasvanute tööalase koolituse kutseõppeasutustes korraldamise tingimused ja kord” ning „Kutseõppe riikliku koolitustellimuse koostamise kord HTM valitsemisalas muutmine” määruste eelnõud. Mõlemad eelnõud on seotud ESF vabade vahendite kasutamisega kutseõppeasutuste poolt täiskasvanute tööalase täiendkoolituse korraldamiseks veel 2007-2008. a. Ühingu seisukohtade esitamist nimetatud määruste kohta koordineerib juhatuse liige Tiia Randma.

Go to Top