16.-17. septembril toimus Haapsalu Kutsehariduskeskuses Eesti Kutseõppe Edendamise Ühingu ning Haridus- ja teadusministeeriumi eestvõttel strateegiaseminar, kus arutleti kutsehariduse hetkeolukorra ning tulevikuväljavaadete üle. Seminari 130 osavõtja hulgas olid lisaks koolijuhtidele ja kutseõppeasutuste keskastmejuhtidele ka kutsehariduse arenguga tegelevad ametnikud haridus- ja teadusministeeriumi allasutustest ning koolinõukogude esimehed.

„Aastatel 2004-2007 investeeriti kümnesse Eesti kutseõppeasutusse pool miljardit krooni,“ lausus Eesti Kutseõppe Edendamise Ühingu esimees Neeme Rand enne seminari algust. „Tahame analüüsida, mis on sellest muutunud tööandjate, omavalitsuste, õppijate ning koolide jaoks.“

Seminaril tegid sellekohase ettekande Haridus- ja Teadusministeeriumi kutse- ja täiskasvanuhariduse osakonna juhataja Andres Pung, Eesti Tööandjate ja Tööstuse Keskliidu tegevdirektor Tarmo Kriis, Haapsalu linnapea Ingrid Danilov, Andrea Kalluste Eesti Õpilasesinduste Liidust, Narva Kutsehariduskeskuse direktor Margus Ojaots ning Olustvere Teeninduse ja Maamajanduse Kooli direktor Arnold Pastak.

„Kutsehariduse arengukava aastateks 2005-2008 nägi ette, et tänavu astub 38% põhikoolilõpetajatest kutsekoolidesse. Kahjuks pole sellist arengut toimunud ning oleme 30% juures nagu neli aastat tagasi,“ sõnas Rand. „Tahamegi seada sihte olukorras, kus majandusbuum on lõppenud ning põhikooli- ja gümnaasiumilõpetajate arv hakkab aasta-aastalt vähenema. Teisalt on lähiaastatel kavas 3,6 miljardi kroonine investeering Eesti kutseharidusse Euroopa Liidu tõukefondide toel.“

Haridus- ja teadusministeeriumi kutse- ja täiskasvanuhariduse osakonna juhataja Andres Pung tutvustas seminarist osavõtjatele ka „Eesti kutseharidusstrateegia aastateks 2009-2013“ lähteülesannet. Seminari rühmatöödes arutleti nii kutseharidussüsteemi tänase olukorra kui uue arengukava koostamise üle ning analüüsiti, milliseks kujunevad Eesti kutseõppeasutused aastaks 2015.

Neeme Rand
Eesti Kutseõppe Edendamise Ühingu esimees,
Kuressaare Ametikooli direktor

Go to Top